ஜோதிடம்

லூயிஸ் வான் கால்: ஜோதிடக் கட்டுரை மற்றும் விளக்கப்படம்

1815/09/15 அன்று பிறந்த லூயிஸ் வான் காலின் ஜாதகம் மற்றும் பிறப்பு விளக்கப்படம்: ஜோதிட உருவப்படத்தின் ஒரு பகுதியையும் கிரக ஆதிக்கங்களின் விளக்கத்தையும் இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.ரி தகாஹாஷி: ஜோதிடக் கட்டுரை மற்றும் விளக்கப்படம்

1994/02/27 அன்று பிறந்த ரீ தகாஹாஷியின் ஜாதகம் மற்றும் பிறப்பு விளக்கப்படம்: ஜோதிட உருவப்படத்தின் ஒரு பகுதியையும் கிரக ஆதிக்கங்களின் விளக்கத்தையும் இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.மரிகா கூனோ: ஜோதிடக் கட்டுரை மற்றும் விளக்கப்படம்

1994/02/22 அன்று பிறந்த மரிகா கூனோவின் ஜாதகம் மற்றும் பிறப்பு விளக்கப்படம்: ஜோதிட உருவப்படத்தின் ஒரு பகுதியையும் கிரக ஆதிக்கங்களின் விளக்கத்தையும் இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.செரீனா வில்லியம்ஸின் ஜோதிட விளக்கப்படத்தின் பகுப்பாய்வு

செரீனா வில்லியம்ஸின் ஜோதிட விளக்கப்படத்தின் விளக்கம் இந்த பிரபலத்தைப் பற்றி நாம் அறிந்தவற்றுடன் ஒத்துப்போகிறதா? அவரது பிறப்பு விளக்கப்படம் மிக முக்கியமான துலாம் காட்டுகிறது, அதில் சூரியன், சனி, புதன், வியாழன் மற்றும் புளூட்டோ ஆகிய 5 கிரகங்களுக்கு குறையாத நிலை உள்ளது. முதல் இரண்டு கிரகங்கள் தளர்வான இணைப்பில் உள்ளன, இது அவளுடைய கோரிக்கைகளையும், முதலில் தன்னை நோக்கி, இந்த நிலையை அடைய அவள் எடுத்த முயற்சிகளையும் பிரதிபலிக்கிறது.லூயிஸ் வான் கால்: ஜோதிடக் கட்டுரை மற்றும் விளக்கப்படம்

1815/09/15 அன்று பிறந்த லூயிஸ் வான் காலின் ஜாதகம் மற்றும் பிறப்பு விளக்கப்படம்: ஜோதிட உருவப்படத்தின் ஒரு பகுதியையும் கிரக ஆதிக்கங்களின் விளக்கத்தையும் இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.ரி தகாஹாஷி: ஜோதிடக் கட்டுரை மற்றும் விளக்கப்படம்

1994/02/27 அன்று பிறந்த ரீ தகாஹாஷியின் ஜாதகம் மற்றும் பிறப்பு விளக்கப்படம்: ஜோதிட உருவப்படத்தின் ஒரு பகுதியையும் கிரக ஆதிக்கங்களின் விளக்கத்தையும் இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.மரிகா கூனோ: ஜோதிடக் கட்டுரை மற்றும் விளக்கப்படம்

1994/02/22 அன்று பிறந்த மரிகா கூனோவின் ஜாதகம் மற்றும் பிறப்பு விளக்கப்படம்: ஜோதிட உருவப்படத்தின் ஒரு பகுதியையும் கிரக ஆதிக்கங்களின் விளக்கத்தையும் இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.நிக் கென்ட்: ஜோதிடக் கட்டுரை மற்றும் விளக்கப்படம்

1951/12/24 அன்று பிறந்த நிக் கென்ட்டின் ஜாதகம் மற்றும் பிறப்பு விளக்கப்படம்: ஜோதிட உருவப்படத்தின் ஒரு பகுதியையும் கிரக ஆதிக்கங்களின் விளக்கத்தையும் இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.எலிசா லாம்: ஜோதிடக் கட்டுரை மற்றும் விளக்கப்படம்

1991/04/30 அன்று பிறந்த எலிசா லாமின் ஜாதகம் மற்றும் பிறப்பு விளக்கப்படம்: ஜோதிட உருவப்படத்தின் ஒரு பகுதியையும் கிரக ஆதிக்கங்களின் விளக்கத்தையும் இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.Aoi Koga: ஜோதிடக் கட்டுரை மற்றும் விளக்கப்படம்

1993/08/24 அன்று பிறந்த அயோய் கோகாவின் ஜாதகம் மற்றும் பிறப்பு விளக்கப்படம்: ஜோதிட உருவப்படத்தின் ஒரு பகுதியையும் கிரக ஆதிக்கங்களின் விளக்கத்தையும் இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.ஜென்னி ஜிக்ரினோ: ஜோதிடக் கட்டுரை மற்றும் விளக்கப்படம்

1987/01/08 அன்று பிறந்த ஜென்னி ஜிக்ரினோவின் ஜாதகம் மற்றும் பிறப்பு விளக்கப்படம்: ஜோதிட உருவப்படத்தின் ஒரு பகுதியையும் கிரக ஆதிக்கங்களின் விளக்கத்தையும் இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.லூயிஸ் வான் பிரான்சோயிஸ்: ஜோதிடக் கட்டுரை மற்றும் விளக்கப்படம்

1817/06/27 அன்று பிறந்த லூயிஸ் வான் ஃபிரான்ஸோயிஸின் ஜாதகம் மற்றும் பிறப்பு விளக்கப்படம்: ஜோதிட உருவப்படத்தின் ஒரு பகுதியையும் கிரக ஆதிக்கங்களின் விளக்கத்தையும் இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.அகி மேடா: ஜோதிடக் கட்டுரை மற்றும் விளக்கப்படம்

1985/07/11 அன்று பிறந்த அகி மேடாவின் ஜாதகம் மற்றும் பிறப்பு விளக்கப்படம்: ஜோதிட உருவப்படத்தின் ஒரு பகுதியையும் கிரக ஆதிக்கங்களின் விளக்கத்தையும் இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.கமிலா வலீவா: ஜோதிடக் கட்டுரை மற்றும் விளக்கப்படம்

2006/04/26 அன்று பிறந்த கமிலா வலீவாவின் ஜாதகம் மற்றும் பிறப்பு விளக்கப்படம்: ஜோதிட உருவப்படத்தின் ஒரு பகுதியையும் கிரக ஆதிக்கங்களின் விளக்கத்தையும் இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.அனடோல் டீபிலர்: ஜோதிடக் கட்டுரை மற்றும் விளக்கப்படம்

1863/11/29 அன்று பிறந்த அனடோல் டீபிலரின் ஜாதகம் மற்றும் பிறப்பு விளக்கப்படம்: ஜோதிட உருவப்படத்தின் ஒரு பகுதியையும் கிரக ஆதிக்கங்களின் விளக்கத்தையும் இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.Alexandre Ughetto: ஜோதிடக் கட்டுரை மற்றும் விளக்கப்படம்

1910/12/06 அன்று பிறந்த அலெக்ஸாண்ட்ரே உகெட்டோவின் ஜாதகம் மற்றும் பிறப்பு விளக்கப்படம்: ஜோதிட உருவப்படத்தின் ஒரு பகுதியையும் கிரக ஆதிக்கங்களின் விளக்கத்தையும் இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.Yoshiyuki Sadamoto: ஜோதிடக் கட்டுரை மற்றும் விளக்கப்படம்

1962/01/29 அன்று பிறந்த யோஷியுகி சடாமோட்டோவின் ஜாதகம் மற்றும் பிறப்பு விளக்கப்படம்: ஜோதிட உருவப்படத்தின் ஒரு பகுதியையும் கிரக ஆதிக்கங்களின் விளக்கத்தையும் இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.லாரா குட்-பெஹ்ராமி: ஜோதிடக் கட்டுரை மற்றும் விளக்கப்படம்

1991/04/27 அன்று பிறந்த லாரா குட்-பெஹ்ராமியின் ஜாதகம் மற்றும் பிறப்பு விளக்கப்படம்: ஜோதிட உருவப்படத்தின் ஒரு பகுதியையும் கிரக ஆதிக்கங்களின் விளக்கத்தையும் இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.லென்னி ஆபிரகாம்சன்: ஜோதிடக் கட்டுரை மற்றும் விளக்கப்படம்

1966/11/30 அன்று பிறந்த லென்னி ஆபிரகாம்சனின் ஜாதகம் மற்றும் பிறப்பு விளக்கப்படம்: ஜோதிட உருவப்படத்தின் ஒரு பகுதியையும் கிரக ஆதிக்கங்களின் விளக்கத்தையும் இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.சாலி ரூனி: ஜோதிடக் கட்டுரை மற்றும் விளக்கப்படம்

1991/02/20 அன்று பிறந்த சாலி ரூனியின் ஜாதகம் மற்றும் பிறப்பு விளக்கப்படம்: ஜோதிட உருவப்படத்தின் ஒரு பகுதியையும் கிரக ஆதிக்கங்களின் விளக்கத்தையும் இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.